Příspěvek na péči

23.2.2023 16:30-17:30

Mate blízkého, který je dlouhodobě závislý na péči jiné osoby? Trápí vás, jak zvládnete péči o něj financovat?

Zveme Vás na přednášku o aktuálních podmínkách nároku na příspěvek na péči, jednom z nástrojů, který může v dané situaci pomoci.

 • Bc. Renata Kotúčkova, sociální pracovnice organizace Amelie, z. s.
 • Místo: Krajská vědecká knihovna Liberec, Malá konferenční místnost, 2. patro
 • Akce zdarma
 • Více informací: na tel.: 608458277 nebo liberec@amelie-zs.cz
 • Leták zde

Přihlášení

  Prosím uveďte do jaké spadáte kategorie - slouží pouze pro nutné statistické účely*

  Abychom zajistili vaše bezpečí a splnili vládní podmínky pro pořádání této akce upozorňujeme, že účast na akci je podmíněna tím že nesmíte mít klinické příznaky onemocnění COVID-19, jako horečka, kašel apod. a dále prohlašujete že jste nebyli v kontaktu s nakaženou osobou. V závislosti na povaze akce mohou být vyžadovány další povinná opatření, hlavně nošení respirátoru FFP2. Splnění podmínek bude nutné při účasti stvrdit čestným prohlášením. Kapacita akce je omezena.

  Děkujeme a věříme, že chápete nutnost těchto opatření, aby nedošlo k přenosu nemoci mezi účastníky akce.

  Rozumím opatřením a budu je dodržovat*

  *Všechny položky s hvězdičkou jsou povinné. Odeslání formuláře není závazné k účasti. Účast je bezplatná.
  Obsažené informace jsou uchovávány v souladu s GDPR.

  Příspěvek na péči

  ⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

  Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o  sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

  • Právní úprava: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

  Podmínky nároku na příspěvek na péči

  Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

  Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby,
  • 12 800 Kč jde-li o stupeň III u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby,
  • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby,
  • 19 200 Kč jde-li o stupeň IV u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.

  Řízení o příspěvku na péči Žádost se podává na úřadu práce (ÚP) dle místa trvalého pobytu žadatele o  příspěvek. Tiskopis a informace k němu naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci.

  Sociální pracovník ÚP provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v  jeho přirozeném sociálním prostředí. Navštíví nemocného doma a vyplňuje s  ním dotazník, ve kterém je třeba se vyjádřit přibližně ke stovce bodů. Nemocný vždy volí, zda popsanou činnost zvládne sám, s pomocí, nebo ji zcela nezvládne. Následně ÚP zašle příslušné OSSZ žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti vychází OSSZ ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem, který si vyžádá u praktického nebo jiného lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

  Na základě tohoto posudku pak ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolací lhůta činí 15 dní ode dne, kdy žadatel převzal rozhodnutí nebo mu bylo doručeno. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm komise MPSV. Odvolací řízení trvá mnoho měsíců.

  Výplata příspěvku na péči

  Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka ÚP, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti.

  Onkologicky nemocní obvykle nemají v průběhu léčby na příspěvek na péči nárok, pokud nemají jiné funkční omezení nebo nejsou v seniorském věku.

  Požádat o tento příspěvek je obvykle vhodné včas, ještě v preterminálním stádiu onemocnění, aby byl v případě potřeby zajištění péče ke konci života k  dispozici. O příspěvek na péči sice lze požádat i v době hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale sociální šetření neproběhne, dokud nemocný nebude (alespoň na několik dní) k zastižení v domácím prostředí. Provádění šetření ve zdravotnických zařízeních bylo prakticky zrušeno.

  Délka vyřízení žádosti o příspěvek na péči se liší podle lokality, ve které je vyřizován, ale obvykle trvá několik měsíců a někdy i více než půl roku. Příspěvek na péči je po schválení žadateli doplacen zpětně od data podání žádosti. V případě úmrtí žadatele, za předpokladu, že bylo možné stupeň příspěvku stanovit (tedy bylo-li provedeno sociální šetření), bude postoupen do dědického řízení.

  ⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

  Menu
  Centra