Dávky státní sociální podpory a hmotné nouze

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Při dlouhodobé nemoci a pobírání pracovní neschopnosti nebo určitého stupně invalidního důchodu dochází v rodinách k poklesům příjmů. Nejvíce je situace patrná u samoživitelek nebo samoživitelů nebo osob žijících osamoceně. Největší položkou rodinného rozpočtu jsou náklady na bydlení a také náklady spojené s péčí o děti. Proto je zde několik bodů k dávkám pokrývající tyto náklady. A v některých případech, kdy nemocnému nevznikne nárok na pracovní neschopnost ani invalidní důchod pro nesplnění potřebné doby pojištění, jsou dávky Hmotné nouze a případně Státní sociální podpory jedinou volbou k zajištění základních potřeb.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují určitou částku – podíl z rodinného rozpočtu. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje. Do rozhodného příjmu rodiny se započítávají příjmy všech společně posuzovaných osob. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. U všech bytů se dále započítávají náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu dodávka tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadě práce na oddělení Státní sociální podpory, dle trvalého bydliště. Žádost je ke stažení zde: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-nabydleni.

Doplatek na bydlení

Pokud žadatel nesplňuje kritéria na příspěvek na bydlení, může žádat o doplatek na bydlení na oddělení Hmotné nouze na Úřadu práce. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Žádost zde: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. Příkladem může být, že i když jeden z manželů nemá žádný příjem, počítají se jejich příjmy dohromady a nárok na dávku i při jednom platu nemusí vzniknout. Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Jednou z podmínek je například evidence na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání a efektivní hledání pracovního místa. Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování. Částka živobytí u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc, činí částku existenčního minima případně zvýšenou z důvodu dietního stravování. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. U osob, které jsou uznány invalidní ve 3. stupni, ale pro nesplnění dob pojištění, nemají nárok na výplatu důchodu, se zvláštní snaha nehodnotí.

Žádost ke stažení zde: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-nazivobyti.

Problémem obecným u dávek Hmotné nouze je, že součástí jejich schvalování je možnost sociálního šetření v rodině. Zároveň součástí žádosti je prohlášení o veškerém movitém a nemovitém majetku. V neposlední řadě nutí žadatele vyčerpat veškeré rezervy, tedy úspory na účtech spoření, protože pokud rezervy má, není osobou v hmotné nouzi, i když nemá žádné příjmy. 

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Menu
Centra