Výše nemocenské v roce 2022

18. 12. 2021

Od ledna 2021 se zvyšuje náhrada mzdy od zaměstnavatele a nemocenské dávky.
Pro účely výpočtu výše náhrady mzdy a nemocenských dávek se nezohledňuje celý
výdělek zaměstnance, ale jenom jeho určitá část – zmenšuje se prostřednictvím tzv.
redukčních hranic.

Redukční hranice pro výpočet nemocenské
Denní vyměřovací základ 2022 Denní vyměřovací základ 2021 Výše redukce
do 1298 Kč do 1182 Kč 90 %
od 1298 do 1946 Kč od 1182 do 1773 Kč 60 %
od 1946 Kč do 3892 Kč od 1773 Kč do 3545 Kč 30 %
nad 3892 Kč nad 3545 Kč nezohledňuje se
Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy zaměstnavatele
Denní vyměřovací základ 2022 Denní vyměřovací základ 2021 Výše redukce
do 227,15 Kč do 206,85 Kč 90 %
od 227,15 do 340,55 Kč od 206,85 Kč do 310,28 Kč 60 %
od 340,55 Kč do 681,10 Kč od 310,28 Kč do 620,38 Kč 30 %
nad 681,10 Kč nad 620,38 Kč nezohledňuje se

O navýšení nemocenských dávek, ale ani náhrady mzdy není třeba žádat, bude provedena
automaticky. Nárok na zvýšení nemocenských dávek mají všichni oprávnění
pojištěnci, i když jim vznikl nárok na dávku již v roce 2021.
Výše nemocenského za kalendářní den (tedy od 15. dne pracovní neschopnosti)
však činí celých 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec
uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku
toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění
záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva
jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním
střediskem integrovaného záchranného systému.

Menu
Centra