Výbor pro sociální politiku – ošetřovné a otcovská

23. 6. 2021

V úterý 22. 6. projednával Výbor pro sociální politiku na své 80. schůzi novelu zákona  187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, sněmovní tisk č. 695.

Novela prošla 4.6. 1.čtením v Poslanecké sněmovně a měla by být projednána ve zkráceném řízení.

Novela zákona se věnuje třem dávkám –  ošetřovnému, dlouhodobému ošetřovnému a otcovské.

Navrhuje tyto změny:

U dlouhodobého ošetřovného:

  • zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny,
  • zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace,
  • zrušení podmínky hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu.

U ošetřovného rozšíření okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné,

U otcovské prodloužení období, v němž může být dávka poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvých šesti týdnů života.

V rámci jednání Výboru byly podány ještě další pozměňující návrhy:

  • možnost požádat o dávku dlouhodobého ošetřovného do 8 dnů místo navrhovaných 15 dnů

Návrh byl přijat

  • prodloužit otcovskou na 14 dní

Návrh nebyl přijat, protože nebyl systémově řešen s MPSV

  • poskytovat otcovskou i v případě úmrtí dítěte při nebo těsně po porodu

Návrh nebyl přijat, protože diskriminuje otce, kterým zemře dítě ve vyšším věku. Problematika je důležitá, ale nelze ji řešit ukvapenou novelou.

Amelie, z.s. měla při jednání svého zástupce. Výbor nechal vystoupit veřejnost. Protože zdravotně sociální pracovnice Amelie Mgr. Šárka Slavíková byla jediný zástupce veřejnosti, měla možnost vystoupit a sdělit důležitost novely pro onkologicky nemocné a také potíže, které její neexistence přinášela v době pandemie.

Na závěr jednání Výbor jednohlasně doporučil všemi přítomnými poslanci v počtu 16 novelu do 2.čtení, usnesení ZDE.

Věříme, že se podaří novelu schválit ještě v tomto volebním období.

Menu
Centra