Limity pro vrácení doplatku na léčiva

Dle ustanovení § 16b z.č. 48/1997 Sb. má pojištěnec nárok na vrácení částky, kterou uhradil na doplatcích nad zákonem stanovený limit. Limit spoluúčasti pojištěnců na doplatcích je stanoven vždy pro kalendářní rok, a to následovně:

1000 Kč  – u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku,

500 Kč  – nově od 1. 1. 2020 se nížený limit 500 Kč uplatní i u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu,

5 000 Kč – u pojištěnců výše neuvedených.

Menu
Centra