Dlouhodobé ošetřovné

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Jedná se o dávku nemocenského pojištění. U dlouhodobého ošetřovného jsou stanoveny podmínky jednak pro ošetřovanou osobu a jednak pro osobu ošetřující.

U ošetřované osoby muselo dojít k závažnému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň 7denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění je potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů. Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě.

Od ledna 2022 vstupuje v platnost novela, která podmínku hospitalizace zkracuje na 4 dny a u inkurabilních (nevyléčitelných) stavů bude zcela zrušena. Dlouhodobé ošetřovné bude možné vypsat i v ambulantní péči.

Ošetřující osoba může být manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby, příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc.

U těchto příbuzných se nevyžaduje podmínka společné domácnosti. Dále se může jednat o manžela (manželku), registrovaného partnera (registrovanou partnerku) nebo druha (družku) fyzické osoby výše uvedené, nebo druha (družku) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobu žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. Tyto osoby musí mít shodné místo trvalého pobytu.

U ošetřující osoby se vyžaduje čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních 4 měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních 3 měsících. Ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost, ani nepojištěnou. V  průběhu 90 dnů se mohou ošetřující osoby libovolně střídat v ošetřování osoby vyžadující dlouhodobou péči po celých dnech. Při střídání a opakovaném poskytování péče se dávka nevypočítává znovu. Výplata dávky nenáleží po dobu, kdy byla ošetřovaná osoba znovu hospitalizována. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne ošetřující osobě nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče.

Podpůrčí doba (doba výplaty dávky) činí maximálně 90 kalendářních dnů. Doba těchto 90 dnů se neprodlužuje ani z důvodu hospitalizace ošetřované osoby v průběhu podpůrčí doby.

Zaměstnavatel nemá povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče pouze v případě, brání-li tomu vážné provozní důvody, které musí sdělit zaměstnanci písemně.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu a pěstouni.

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Dlouhodobé ošetřovné

Březen 2018

Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocenského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné. Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Dávka má poskytnout prostor pro pomoc při uzdravení dlouhodobě nemocného, nebo aby se rodina mohla připravit na péči o zdravotně postiženého například požádat o příspěvek na péči a nastavit služby.

O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude vznikat v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na péči alespoň 7 dní a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů. A zde nastává první problém pro onkologicky nemocné. Řada z nich se o svém zhoršeném zdravotním stavu dozví na ambulanci, ale není hospitalizována.

Znamená to tedy, že ze strany preterminálně a terminálně nemocných nebo ze strany jejich rodin, se zvýší tlak na lůžkové části onkologických klinik. Druhým problémem může být nově doplněné ustanovení § 191 zákoníku práce. Zaměstnavatel totiž není povinen udělit souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče a to v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody. Je jasné, že míra zastupitelnosti zaměstnance a vážnost plněných úkolů bude hrát při rozhodování zaměstnavatele svou roli.

Jak bude dlouhodobé ošetřovné využíváno a jaké budou zkušenosti z praxe, uvidíme a podělíme se v některé z dalších našich novinek – ať už na webu nebo zde.

Celé vydání březnových Novinek si přečtěte ZDE

Menu
Centra