Sborník konference „I slova léčí I.“

I SLOVA LÉČÍ

Konference je zaměřena na problematiku dobrovolnictví na pracovištích onkologické péče.

Připravili jsme pro vás sborník z konference, s videi a prezentacemi ke stažení.

Sborník konference – obsah

Zahájení konference, ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA a náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Mgr. Dita Svobodová

 

Dobrovolnické programy ve VFN, koordinátorka dobrovolnických programů Ing. Gabriela Jičínská

Ve VFN funguje externí  dobrovolnický program organizovaný  spolu s několika neziskovými organizacemi. Jejich postupná vzájemná spolupráce na dobrovolnickém programu VFN je dobrou příkladem toho, jak organizace s odlišným záběrem mohou fungovat v rámci jednoho zdravotnického zařízení ve vzájemné symbióze.

Prezentace v PDF ›

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR, odborný konzultant zdravotně sociálních dobrovolnických programů v ČR, supervizor koordinátorů MUDr. Ivana Kořínková

Představuje výstupy z dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci Evropského roku dobrovolnictví (ERD) ve zdravotnických zařízeních v celé ČR a srovnává různost přístupů ke vzdělávání a supervizím dobrovolníků a ukazuje, že od roku 1999 se počet dobrovolnických programů na onkologických pracovištích neustále zvyšuje v 11 nemocnicích po celé ČR. Dále shrnuje výstupy z kulatého stolu „Dobrovolnictví v náročných a tabuizovaných oblastech zdravotní a sociální péče“, který proběhl v rámci ERD v roce 2011.

Prezentace v PDF ›

Dobrovolnické programy Amelie, ředitelka Amelie, o.s., Pavla Tichá

Od historie vzniku Amelie se zabývá zvláště dobrovolnickým programem specializovaným na onkologii. Popisuje milníky ve vývoji externích dobrovolnických programů působících ve 3 nemocnicích v Čechách a na Moravě, 2 Centrech a 5ti městech a obcích ve SČ kraji. Také podrobněji představuje systém vzdělávání pro dobrovolníky, které využívají i jiné dobrovolnické programy z celé ČR. Zabývá se více komunikací, financováním, riziky a výhodami externích dobrovolnických programů.

Prezentace v PDF ›

Dobrovolníci Amelie na ambulanci I. interní kliniky – kliniky hematologie VFN a 1. LF UK, staniční sestra Karolína Straková a koordinátorka dobrovolníků Amelie pro Prahu Mgr. Šárka Slavíková (prezentuje)

Příspěvek přibližuje konkrétní dobrovolnický program Amelie na hematoonkologické ambulanci 1. Interní kliniky VFN v Praze 2. Uvádí do souvislostí jednotlivé fáze vzniku a vývoje programu, upozorňuje na význam prvotního zájmu ze strany kliniky pro úspěšnost programu. Zaměřuje se na specifické požadavky na koordinaci programu ze strany organizace i kliniky. Zabývá se rozdíly v potřebách péče o dobrovolníky a na přínos programu na ambulanci a stacionáři onkologického pracoviště.

Prezentace v PDF ›

Bc. Dana Hrstková , vrchní sestra Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec a.s. a Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, koordinátor dobrovolníků DC Dobromysl (prezentuje)

Zabývá se stručně historií interního dobrovolnického programu v rámci Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec a specifiky a zmiňuje jeho silné i slabé stránky. V prvé části uvádějí autoři dobrovolnický program na onkologii do kontextu celé nemocnice, charakterizují Komplexní onkologické centrum, jeho dobrovolníky a dobrovolnické aktivity, které se na tomto oddělení daří realizovat. Druhá část příspěvku je zaměřena na vybrané praktické aspekty dobrovolnictví na liberecké onkologii. Zabývá se dobrovolnictvím z hlediska zkušenosti dobrovolníků s onkologickým onemocněním, jeho přínosů pro pacienty a jeho specifik jako např. stigmatizací onkologie nebo náročností získat si pacienty.

Prezentace v PDF ›

Bc. Šárka Ročková, vrchní sestra Onkologické kliniky ve FN Olomouc a Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o.s.

Seznamuje s vývojem programu ve FN Olomouc, kde dobrovolníci především připravují skupinové programy na lůžkových odděleních. Mapuje, jak postupně program vznikal a průběh jednání s vedením Onkologické kliniky a FN Olomouc. Zmiňuje se o počátečních obavách ze strany zdravotnického personálu a vývoji přijetí programu na odděleních. Otevřeně hovoří o průběhu krize, kterou program prošel v roce 2012, jejími důvody, následky a plány na rok 2013.

Prezentace v PDF ›

Bc. Jana Vojtková, všeobecná sestra Interní onkologické a hematologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Svatopluk Šmahlík, předseda o.s. DC Motýlek (prezentuje)

Představuje projekty DC Motýlek ve FN v Brně. Podrobněji se zabývá programem na interní hematologické a onkologické klinice jak na lůžkovém oddělení, tak na ambulancích. Představuje proces přijímání dobrovolníků a péče o ně. Dokumentuje aktivity programu a také jeho kulturní akce. Mapuje pozitiva i negativa DP na onkologických pracovištích z úhlů pohledu pacienta, dobrovolníka i organizace.

Prezentace v PDF ›

Marie Karásková, DiS., sociální pracovnice a kontaktní pracovník z Fakultní nemocnice Ostrava a Bc. Jana Camfrlová, koordinátorka Charity Ostrava (prezentuje)

Představuje dobrovolnický program s více než desetiletou zkušeností, který vznikal ve spolupráci s Hospicem v Rakousku. Zaměřuje na výběr a přípravu dobrovolníků pro onkologická pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava a pro Hospic sv. Lukáše a na péči o aktivní dobrovolníky a zkušenosti z onkologických oddělení.

Prezentace v PDF ›

Dobrovolnická skupina Vrba v Onkologickém ústavu sv. Alžběty v Bratislavě Alžběta Mračková – koordinátorka programu a Ema Hlávková koordinátorka dobrovolníků

Príspevök opisuje pozadie, vzniku a vývoja dobrovoľníckeho programu v Onkologickom Ústave sv. Alžbety. Zameriava sa na adekvátny výber, vzdelávanie a starostlivosť o dobrovoľníkov, ktoré sú kľučovými faktormi pre úspech dobrovoľníckeho programu. Dôraz kladie na kvalitu dobrovoľníkov, nie na kvantitu, a pri kontakte s pacientmi sa riadime heslom „Ja Ťa budem sprevádzať, ale Ty mi ukáž cestu“.

Prezentace v PDF ›

Panelová diskuse na téma:„Zkušenosti se zařazením dobrovolníků na onkologická pracoviště“ Moderátor: MUDr. Ivana Kořínková

Velmi otevřená panelová diskuse se zapojením publika. Panel byl v tomto obsazení:

  • MUDr. Alexandra Aschermannová – klinický onkolog a asistentka I.LF UK
  • Zdeňka Dlouhá – vrchní sestra Onkologické kliniky VFN
  • Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová – vrchní sestra 1. Interní kliniky VFN
  • Mgr. Dita Svobodová – náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu VFN
  • Pavla Tichá – ředitelka Amelie, o.s.
  • Martina Hučínová – dobrovolnice Amelie, o.s.
  • Svatopluk Šmahlík – dobrovolník a předseda o.s. DC Motýlek

Diskuse na rozdělená do třech částí:

Zkušenosti spolupráce nemocnice s neziskovou organizací.

Jak personál vnímá přínos dobrovolníků?

Diskuse k předcházejícímu tématu a zakončení konference


 
 


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky

Menu
Centra